A Miskolci Egyetem MEMOOC e-learning rendszerének

felhasználói szabályzata


Üdvözöljük e-learning rendszerünkben! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket és adatvédelmi információkat. Fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy rendszerünk használatával elfogadja az alábbi feltételeket.

A jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Szerződés) a Miskolci Egyetem (3515 Miskolc, Egyetemváros; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett e-learning rendszer (http://memooc.hu) oldalain elérhető szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) és annak igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A Szolgáltatásra vonatkozó általános szabályok

A Szolgáltatás használatával Ön elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A szerződés az Üzemeltető és a Felhasználó között úgy jön létre, hogy a Felhasználó az e-learning rendszerben regisztrál és elfogadja jelen Szerződés feltételeit.

A Szolgáltatás igénybevételére Ön kizárólag akkor jogosult, ha saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál. Amennyiben változás áll be személyi adataiban, módosítani köteles a rendszeren belül adatlapját, és értesíteni köteles belső e-mail (rendszerüzenet) formájában a képzés oktatásszervezőjét. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, illetve egy felhasználói fiókot több személy használ, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megszüntesse.

A regisztrált Felhasználó jogosult használni a Szolgáltatás útján közzé- vagy elérhetővé tett elektronikus tananyagokat, illetve - amennyiben az Üzemeltetőtől erre jogosultságot kap - letölteni és kinyomtatni azokat. A letöltött illetve kinyomtatott tananyagok kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak. A Szolgáltatás igénybevételével megismerhető tananyagok, különösen a szöveges formában elérhető tananyagok, képek, videók, hangfelvételek és egyéb alkotások, szellemi alkotásnak minősülnek, így különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó alkotásként szerzői jogi védelem alatt állnak. A szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni értékű jogok jogosultja az Üzemeltető.

Az Ön által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Szolgáltatás használatával vagy a Fórumokon közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Kérjük, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze az Üzemeltetőnek, ha Ön szerint a Szolgáltatás által vagy a Fórumokon elérhető valamely tartalom jogsértő. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszokat ne teljesítse, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. Ön a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címre továbbíthatja: info@memooc.hu.

Az Ön által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Ön tartozik felelősséggel. Következésképpen köteles gondoskodni arról is, hogy az Ön által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalmak (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértsék, kárt ne okozzanak. Amennyiben a Szolgáltatás használatával az Ön által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, arra az esetre Ön az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését a szolgáltatás igénybe vételével magára vállalja. Vállalja továbbá, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).


Üzemeltető jogosult a Felhasználó nevének megjelölése nélkül a Felhasználó által bármilyen céllal közzé- vagy elérhetővé tett, különösen a Felhasználó észrevételeit, javaslatait, véleményét kifejező tartalmat a Szolgáltatás üzemeltetése, fejlesztése és népszerűsítése céljából felhasználni, közzétenni, belőlük összeállításokat létrehozni valamint nyilvánosságra hozni a Felhasználó részére fizetendő ellenszolgáltatás nélkül.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Ön viseli továbbá a Szolgáltatás és a Fórumok használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által vagy Fórumokon hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak által az Ön számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Önnél keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

Az Üzemeltető rendszerében történő bármely szándékos károkozás vagy károkozási kísérlet a Szolgáltatásból való azonnali kizárást von maga után.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó jelen Felhasználási Feltételekben megfogalmazottakkal ellentétes módon jár el, a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza.

Az Üzemeltető jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy jelen oldalon módosítja a feltételeket. A Nyilatkozat a hozzáférhetővé tételt követő 10. napon lép hatályba. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a változások megismerése és a feltételek maradéktalan betartása érdekében időszakonként áttekinti a Szerződést.

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó, attól függetlenül, hogy a szolgáltatás Ön hol veszi igénybe. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a Miskolci Törvényszék, illetve a Miskolci Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

Üzemeltető fokozott gondossággal látja el a Szolgáltatás üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségét, de a Szolgáltatás esetleges hibáiért, kimaradásáért, szüneteléséért vagy egyéb biztonsági eseményekért, valamint az ebből eredő károkért Üzemeltetőt felelősség nem terheli. Felhasználó elismeri, hogy a Szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. Üzemeltető nem vállal felelősséget a Szolgáltatás igénybe vételéből eredően Felhasználó számítógépén keletkezett károkért.


Fórum, chat felhasználására vonatkozó általános szabályok

A fórumok és chatek a kulturált vélemény- és tapasztalatcsere színhelyei, és azok kifejezetten a Felhasználóinak érdekében jöttek létre. Kérjük, hogy az alábbi szabályokat tartsa be.

A fórumokat és chateket az Üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelik. A moderálás célja az adott fórumban a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani. A moderátorok jogosultak fellépni a témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel illetve viselkedés ellen is. Minden fórumon és chaten kifejezetten tilos:
  • vállalkozást, aukciót, terméket, szolgáltatást vagy a képzéshez szorosan nem kapcsolódó honlapot hirdetni;
  • trágár kifejezéseket használni (sértőnek tartott szavakat sem), obszcén anyagokat megjelentetni;
  • mások megsértésére alkalmas tartalmat elhelyezni;
  • személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet az érintett beleegyezése nélkül elhelyezni;
  • szándékosan félrevezetni azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak a Szolgáltatással kapcsolatban.


A fenti szabályok bármelyikének megszegése (vagy más helytelen viselkedés) okot adhat a kérdéses üzenet eltávolítására, az azokat megsértő Felhasználó hozzáférésének felfüggesztésére vagy megszüntetésére részletes magyarázat és előzetes értesítés nélkül.


Adatvédelmi NyilatkozatA jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a Miskolci Egyetem (3515 Miskolc, Egyetemváros; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett e-learning rendszer (http://memooc.hu) oldalain elérhető szolgáltatás (Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit. A Szolgáltatást kizárólag úgy tudja igénybe venni, ha elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás weboldalán.

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein, kerülnek tárolásra. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának kezdetétől indul és az adatkezelés céljának teljesüléséig tart. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltetőnek és a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelés célja a Szolgáltatás hatékony, biztonságos és, amennyiben alkalmazandó, személyre szabott formában történő nyújtása, a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, felvilágosítás adása, és működési problémák elhárítása, valamint a Felhasználási Szerződés érvényre juttatása és az annak alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.

A Szolgáltatás használata regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen feltünteti a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott, határozott és előzetes hozzájárulása, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó az ilyen szolgáltatásokat nem használhatja. Az Üzemeltető bizonyos szolgáltatások esetében további, például pénzügyi vonatkozású adatok megadását is előírhatja, amelyeket az Üzemeltető kizárólag számlázási vagy ellenőrzési célból használ fel.

Az Üzemeltető a Szolgáltatást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartva üzemelteti.

A Szolgáltatás használata során ugyanakkor bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltető kezelésébe kerülnek. A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok tárolásra kerülnek az Üzemeltető szerverén.

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Az Üzemeltető az adatfájlok használatával kezelésébe került adatokat nem adhatja át harmadik személy számára. A cookie-kal kapcsolatban további információ a http://www.cookiecentral.com címen található.

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az adott felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:
  • az egyes felhasználók személyes azonosítója (felhasználónév) nyilvános, mindenki számára hozzáférhető adat, és az egyes felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenysége a személyes azonosítójuk alapján bárki által követhető és visszakereshető, így abból személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak. Előfordulhat, hogy a felhasználó maga, vagy más személy felfedi egy adott felhasználó személyazonosságát vagy egyébként másoknak lehetővé teszi személyes azonosítását és ebből kifolyólag a Szolgáltatása keretében kifejtett tevékenység személyéhez történő kötését. A felhasználók minden adatukat nyilvánosan elérhetővé tehetik. Ezen felül a Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető is jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy elérhetővé tenni az egyes felhasználók adatainak felhasználásával;
  • az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében. Az Üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes felhasználók valamennyi jogszerűen kezelt adatát kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.


Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, az Üzemeltető nem garantálja, hogy az egyes felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az Üzemeltető a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználók személyes és egyéb adatainak kezelésére.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosítót és jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót és/vagy a jelszót haladéktalanul módosítani.

A Szolgáltatás használatával a felhasználó és az Üzemeltető hírközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak használatával).

Szolgáltatás keretén belül a felhasználóknak lehetősége van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba történő bejelentkezés útján érhetnek el. A felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre (info@memooc.hu) elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését is. Az Üzemeltető mint adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is a fent megadott e-mail címen. A személyes azonosító és a jelszó csak a felhasználó személyes fiókjának megszüntetésével egyidejűleg kérhető.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény tartalmazza.

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a jelen nyilatkozatot módosítja. A Nyilatkozat a hozzáférhetővé tételt követő 10. napon lép hatályba.